مهارت های من
Moho 100%
Adobe Illustrator 100%
Premiere 100%
Photoshop 100%
WordPress 100%
Adobe XD 80%
Aftereffect 50%