شال و روسری فیلو

موقعیت شغلی:

گرافیست،ادیتور ویدیو و پشتیبانی سایت

کلینیک دامپزشکی آپادانا

موقعیت شغلی:

مدیر پروژه سایت

شرکت تبلیغاتی تم و طرح

موقعیت شغلی:

گرافیست،ادیتور ویدیو

آموزشگاه زنگ زبان

موقعیت شغلی:

گرافیست

نانو فراز سپاهان

موقعیت شغلی:

گرافیست،ادیتور ویدیو